top of page

1. Voor de aflevering of verzending dienen onze goederen beschouwd als zijnde gekocht en goedgekeurd.

2. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan door de klant

3. Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de 8 dagen( kalenderdagen) na de levering te geschieden en dit per mail met bijpassende foto's.

4. het verzenden van goederen geschiedt steeds door rekening en op risico van de bestemmeling.

5. Onze facturen zijn enkel vooraf te betalen, pas na ontvangst van betaling, vertrekken de goederen binnen de 7 werkdagen in ons magazijn.

6. Alle betalingen worden in ontvangst genomen, onder voorbehoud van eisbaarheid van vroeger onbetaald gebleven rekeningen. Afbetalingen worden aangerekend op de oudste facturen in datum.

7. De koper verklaart zich akkoord dat iedere niet-uitvoering van zijn betaling zoals hierboven voorzien, aanzien wordt door de verkopers als een contractuele fout art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek en voor de welke partijen zich akkoord verklaren dat Bellimi VOF gemachtigd is als strafbeding een schadevergoeding te eisen bij eenstemmig akkoord door de partijen vastgesteld op 15% van de verkoopprijs met een minimum van 25 euro.

8. Weigering van kwijtschriften, ontvangtsbewijzen of wissels door de klant brengt voor hem de verplichting mee de kosten ervan te dragen.

9. Partijen verklaren zich akkoord dat de contractuele verwijlintrest van 15% verschuldigd is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling dient te worden verstuurd.

10. Door de aanvaarding van de factuur erkent de koper kennis genomen te hebben, en uitdrukkelijk akkoord te zijn met alle Algemene Verkoopsvoorwaarden.


11. Om van het even welke betwisting kennis te nemen, zijn alleen de rechtbanken van het gerechterlijk kanton Oudenaarde bevoegd.

12. Klanten die onder rembours staan wegens wanbetaling zullen de kosten, die dit met zich meebrengt ten laste gelegd worden.

13. Portkosten: 

in België forfait van 15€, tenzij anders vermeld

andere landen: op aanvraag (kosten aangerekend door transportfirma)

14. Franco vanaf 500€ voor Marie Papote en madebyzen samen.

bottom of page